Terms & Conditions

Deze algemene voorwaarden - die van tijd tot tijd zullen worden aangepast - hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (via onze leveranciers) online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina's te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hier mee akkoord gaat.

Privacy


Be-housing.be neemt hoge ethische richtlijnen in acht en respecteert uw privacy. Uw naam, e-mailadres en de creditcardgegevens die nodig zijn om uw reservering af te ronden bij het gebouw van uw keuze, zullen niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan een derde partij, behalve als dit wettelijk verplicht is in welk rechtsgebied dan ook. Wij behouden ons echter het recht voor uw persoonlijke gegevens door te geven aan onze partner(groep)bedrijven (binnen en buiten de Europese Unie), waaronder onze werknemers, en onze betrouwbare agenten en vertegenwoordigers die met toestemming van ons toegang hebben tot deze informatie, en die kennis moeten hebben of toegang nodig hebben tot deze informatie om onze diensten te kunnen leveren (waaronder klantenservices en interne onderzoekdiensten (audit/compliance)), ten gunste van u als klant. Voor meer informatie kunt u onze privacy policy lezen.

Geen reserveringskosten


Wij bieden onze reserveringservice gratis aan. In tegenstelling tot vele andere partijen brengen wij geen kosten in rekening voor reserveringen en wij rekenen geen extra (reserverings)kosten bij de kamerprijs. Alle kosten verbonden aan uw verblijf worden duidelijk en op voorhand meegedeeld.

Verplichtingen van de verhuurder


De verhuurder draagt er zorg voor dat de flat op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.

Betaling


De huursom dient voor aanvang van de huurperiode in ons bezit te zijn bij gebreke waarvan U geen toegang zal krijgen tot de door U gehuurde flat. Op de voorziene betalingsdatum moet indien U voor een langere periode dan 1 maand huurt een waarborgsom betaald worden. De waarborg wordt terugbetaald binnen de 30 dagen (en meestal binnen de week) na het vertrek van de huurder, indien hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien het niet mogelijk was om tijdig de huursom en waarborgsom te voldoen betaalt U ter plekke bij aankomst aan de door ons aangestelde tussenpersoon (conciërge) alvorens toegang tot de flat te verkrijgen. Na ontvangst van de betreffende betaling ontvangt u van ons per omgaande het z.g. voucher met alle gegevens die nodig zijn bij aankomst. De plicht tot betalen geldt tevens voor openstaande schulden uit het verleden : de sleutels van een flat kunnen pas na betaling van alle openstaande rekeningen inclusief de rekening van het beginnende verblijf in ontvangst worden genomen. In geval de huurder het afgesloten huurcontract wenst te verlengen dient de huursom die betrekking heeft op de verlenging voor de aanvang van de verlengde huurperiode in ons bezit te zijn bij gebreke waarvan U geen verdere toegang zal krijgen tot de door U gehuurde flat.

Creditcard


Meestal hebben wij creditcardgevens nodig om uw reservering te garanderen. In geval van twijfel zullen wij uw creditcard verifiëren (d.w.z. preautoriseren). Wij gebruiken de Secure Socket Layer (SSL)-technologie om uw creditcardinformatie te beveiligen en te versleutelen bij het versturen van de gegevens.Houdt u er rekening mee dat bij de aanvaarding van uw boeking door be-housing het verschuldigde bedrag dadelijk op uw creditcard zal worden afgerekend. Bij creditcardfraude of niet-geautoriseerd gebruik van uw creditcard door een derde partij dragen de meeste banken en creditcardorganisaties het risico en zij zullen alle kosten dekken die door een dergelijk(e) fraude of misbruik optreden. Om schadeloos gesteld te worden dient u de fraude aan uw creditcardmaatschappij te melden (volgens de door hen vereiste procedures en meldingsregels) en ons per direct op de hoogte te stellen via e-mail. (sales@be-housing.be).

Annulatievoorwaarden


Een door u telefonisch, per e-mail of schriftelijk opgegeven en door be-housing bevestigde reservering is bindend voor u en voor be-housing. Ze wordt door be-housing bevestigd middels een reserveringsformulier. De huurovereenkomst komt dan ook tot stand doordat de huurder verklaart een huurovereenkomst met betrekking tot een beschikbare flat te willen sluiten, ongeacht of hij zijn verklaring mondeling, schriftelijk via internet, of per e-mail aflegt, Bij laattijdige annulatie of indien u niet komt opdagen (no-show) wordt de totale reserving in rekening gebracht. Diverse soorten van boekingen hebben andere annulatievoorwaarden : lees deze grondig door alvorens een boeking te maken. Een annuleringsverzekering bij derden wordt door ons ten zeerste aangeraden.

Disclaimer


Disclaimer Afhankelijk van de beperkingen, zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald, of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw reservering zoals uiteengezet in de bevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan).In geval van waterschade of brand zijn de goederen van de huurder verzekerd voor een totaal bedrag van €2500 indien dit bedrag niet afdoende is gezien een eventuele grote hoeveelheid aan waardevolle spullen raden wij de huurder aan het bijkomende huurrisico te verzekeren tegen brand-, waterschade en glasbraak. Het per reserveringsbevestiging overeengekomen aantal personen mag niet zonder overleg met ons bureau worden overschreden. Be- housing is gerechtigd bij onaangekondigde overschrijding van het aantal huurders of bij kennelijk wangedrag de huurders de toegang tot de flat te ontzeggen. In geval van klachten of defecte apparatuur neemt de huurder direct contact op met de door ons aangestelde tussenpersoon (conciërge), die het mankement moet verhelpen. Indien in de flat een televisietoestel, vaatwasmachine of andere elektrische of sanitaire toestellen voorzien zijn die defect raken tijden of kort voor het verblijf van de huurder, zal deze huurder in geen geval schadevergoeding of vermindering van de huurprijs kunnen bedingen. Klachten met betrekking tot de schoonmaak dienen direct na aankomst kenbaar gemaakt te worden. Mocht uw klacht desondanks niet naar tevredenheid worden verholpen, dan dient u contact met onze diensten op te nemen binnen de 2 dagen na de vaststelling van de klacht. Indien u zich niet aan deze regels houdt, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden. Het interieur voldoet aan de door ons gestelde normen huurders kunnen hierover geen klacht indienen. Indien u van oordeel bent, dat u desondanks gegronde klachten heeft over de door ons aan u verhuurde flat, dan kunt u deze uiterlijk binnen de 2 weken na thuiskomst per aangetekend schrijven aan ons overmaken. In geen geval verlaat de huurder voortijdig de flat zonder overleg met ons. Hierdoor vervalt elk recht op compensatie of vergoeding. Be-housing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, berokkend door of aan huurders van een flat, door welke oorzaak de schade of het letsel ook is ontstaan. De huurder/bewoner is aansprakelijk voor alle schade die door zijn schuld tijdens de huurperiode is ontstaan. Be-Housing is niet aansprakelijk voor diefstal in de gehuurde lokalen. Het is aangeraden een (reis)diefstalverzekering af te sluiten indien men met waardevolle spullen reist. Indien door kennelijke overmacht een flat voor het begin van de huurperiode niet meer beschikbaar is, restitueert be-housing het gehele huurbedrag, doch acht zich niet aansprakelijk voor verdere schade, van welke aard dan ook, die door annulering is ontstaan. We zullen echter altijd proberen een alternatief te vinden, als de huurder dit wenst. Indien door overmacht van onze kant een flat tijdens de huurperiode onbewoonbaar, of moeilijk bewoonbaar wordt, kan men be-housing hiervoor niet aansprakelijk stellen. Te denken valt hierbij aan: natuurgeweld, brand, elektriciteits- en waterleidingstoring, oorlog, atoomreacties, molest of andere invloeden van buitenaf. Be-housing kan op geen enkel ogenblik garanderen dat in de flat geen geluidsoverlast zal optreden buiten de wil van be-housing door bouwwerkzaamheden, verkeer of door een andere oorzaak. Kennelijke fouten en vergissingen op de site, in de brochure en in de huurvoorwaarden binden be-housing niet.

Verplichtingen van de huurder


De huurder zal de flat vrijmaken op de laatste dag van de tussen partijen overeengekomen termijn en dit voor 10 uur 's ochtends. de huurder moet van het gehuurde goed gebruik maken als een goed huisvader. Dit betekent o.m. dat het dat het huishoudelijk reglement moet gerespecteerd worden, dat de huurder bij vertrek de flat in goede staat moet achterlaten (bij ingebreke blijven zullen de kosten voor extra schoonmaken en herstellingen of verven van de waarborgsom afgehouden worden) en dat beschadigen onmiddellijk aan de tussenpersoon (conciërge) gemeld moeten worden. De huurder zal in geen geval zijn domicilie mogen nemen op de gehuurde flat zonder schriftelijke toelating van het kantoor. De huurder aanvaardt bij deze dat de flat gereserveerd wordt voor de termijn op het reservatieformulier. Geenszins wordt deze overeenkomst onderworpen aan de huidige huurwetgeving betreffende de hoofdverblijfplaatsen daar onderhevig contract enkel een reservatiebewijs is voor een gemeubelde flat als tweede verblijf en dit voor een beperkte duur. Geen huisdieren zijn toegelaten behoudens bij schriftelijk akkoord van Be-housing
Newsletters
Sign up for our newsletters.

Free invoice

Customer service

Exclusive Online Actions