Privacy Policy

Wie we zijn

 1. “Wij”, “ons” of “onze” betekent TRES BVBA, met maatschappelijke zetel te Ezeldijk 14, 3290 DIEST en met ondernemingsnummer 0881.306.465.Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website.

 2. Deze privacy policy is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website. Voor onze privacy praktijken met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen wij naar de overeenkomst die u met ons gesloten heeft of de contactpersoon zoals hieronder aangeduid.

 3. Onze website, https://www.be-housing.be is eigendom van en wordt beheerd door TRES BVBA. De website wordt gehost door Integr.Io BVBA met maatschappelijke zetel te Corda Campus, Kempische Steenweg 293 bus 34, 3500 Hasselten met ondernemingsnummer 0543.425.375 Voor verdere informatie, verwijzen wij naar artikel 5 van deze Privacy Policy.

 4. Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.

 5. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van volgende manieren:
  - Per e-mail: naar privacy@be-housing.be, ter attentie van de Privacy Officer
  - Per post: naar Tres BVBA, Ezeldijk 14 bus 1, 3290 Diest.

 6. Deze Privacy Policy werd laatst geüpdatet op 12 april 2018.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en verzamelen

 1. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

 2. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  • Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op uw verzoek, via e-mail, dan wel via telefoon. Uw e-mailadres zal ook worden opgenomen in onze database voor het versturen van onze nieuwsbrief en het verstrekken van informatie betreffende evenementen, seminaries e.d.m.

  • Indien u de beschikbaarheid binnen onze accommodaties wenst na te gaan, een accommodatie wenst te boeken via onze website, ons transactiedata verstrekt of een profiel aanmaakt, verzamelen wij uw persoonsgegevens met het oog op het opslagen van dergelijke informatie, het nagaan van beschikbaarheid in onze accommodaties, het online maken van de door u gewenste boeking in een van onze accommodaties, het aanbieden van onze diensten, het doen van een betaling voor de reservatie en het mogelijk maken om uw reservatie te bevestigen of u te contacteren.

  • Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, zal uw e-mailadres gebruikt worden om u onze nieuwsbrieven te verzenden. Bijkomend kunnen wij u op de hoogte houden van evenementen, seminaries, e.d.m. die wij organiseren en die voor u relevant kunnen zijn.

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel het supporteren van de website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, performance, vermogen, en gezondheid van onze website.

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het instellen van of het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.

 3. Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Contactgegevens: Indien u gebruikt maakt van het contactformulier, dan wordt u gevraagd volgende informatie te verstrekken: regio, gebouw, naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer, reservatienummer en persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in te geven). Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.

  • Reservatiegegevens: Indien u de beschikbaarheid binnen onze accommodaties wenst na te gaan, een accommodatie wenst te boeken via onze website, ons transactiedata verstrekt of een profiel aanmaakt, verzamelen wij de volgende gegevens: uw gewenste bestemming, aankomst- en vertrekdatum, aantal kamers, bedrijf of privé, aanspreektitel, naam en voornaam en/of bedrijfsnaam, BTW-nummer indien van toepassing, aantal gasten,e-mailadres, adres en telefoonnummer en persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in dit vak in te geven). Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.

   Om uw reservatie te bevestigen dient u vervolgens een betaalmethode te selecteren. Indien u kiest om te betalen met een creditcard dient u het type kaart te kiezen en wordt u vervolgens omgeleid naar een beveiligde betaalpagina waar u de gegevens van uw betaalkaart dient in te geven. Indien u kiest om te betalen per bankoverschrijving, ontvangt u van ons de nodige gegevens om de bankoverschrijving via uw bank uit te voeren. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.

  • Nieuwsbrief: Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd om uw e-mailadres te verstrekken. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.

  • Gebruiksinformatie: Persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website kan verwerkt worden: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. Dergelijke gebruiksinformatie is geanonimiseerd en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon, en valt bijgevolg niet onder deze Privacy Policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de website.

  • Transactie informatie: Wij verzamelen persoonsgegevens betreffende uw transacties via de website: “contactgegevens”, betalingsinformatie en de reservaties die u gemaakt heeft en de diensten die u aangekocht heeft. Dit zijn persoonsgegevens die rechtstreeks door u verstrekt worden.

 4. De rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw ondubbelzinnige toestemming doordat u ons uw persoonsgegevens rechtstreeks verstrekt door deze in te geven op onze website. Wanneer u een reservatie wenst te maken of maakt in een van onze accommodaties worden uw persoonsgegevens bijgehouden omwille van deze contractuele basis, met name voor de uitvoering van de overeenkomst. TRES BVBA kan zonder het verwerken van persoonsgegevens haar activiteiten niet behoorlijk uitoefenen en heeft derhalve een rechtmatig belang om uw persoonsgegevens te verwerken. Als bijkomende rechtsgrond geldt ook het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Be-Housing om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 5. Indien de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming is, dan heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van uw toestemming.

 6. Indien de juridische basis voor de verwerking ons rechtmatig belang is, dan heeft u het recht om u te verzetten tegen de verwerking zoals uiteengezet in artikel 4 van deze Privacy Policy.

 7. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 2.2.

Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijdering

 1. Uw persoonsgegevens zullen worden bijgehouden en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Be-Housing en u. De specifiek vooropgestelde termijn is 7 jaar na de laatste communicatie.

 2. Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.

 3. Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en/of fiscale verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

Uw rechten als individu

 1. Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.

 2. Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.


  Recht op inzage

 3. In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.

 4. U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopieën verzoekt.


  Recht op verbetering

 5. Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken - rekening houdend met de doeleinden van de verwerking - te voltooien.


  Recht op gegevenswissing / vergetelheid

 6. Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is, heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

  • U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

  • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

  • Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht.

 7. Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,

  • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie.

  • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid.

  • Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden.

  • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,

  • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


  Recht op beperking van de verwerking

 8. U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:

  • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren

  • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan

  • Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,

  • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.

 9. Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:

  • Met uw toestemming

  • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.

  • Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,

  • Om redenen van openbaar belang.

 10. Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.


  Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit

 11. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.


  Recht van bezwaar

 12. U heeft te allen tijde het recht om - vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen - bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

  • De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend.

  • De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

 13. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.

 14. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.


  Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

 15. Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.In België kan je een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be),https://www.privacycommission.be/nl/contact.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

 1. Om onze website aan te bieden, werken wij met dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slagen. Wij gebruiken de volgende dienstverleners:

  • hosting provider:Integr.Io BVBA met maatschappelijke zetel te Corda Campus, Kempische Steenweg 293 bus 34, 3500 Hasselt en met ondernemingsnummer 0543.425.375

  • VOYS telefooncentrale

  • PLIVO sms-gateway

  • AVQuest (Teams) payment processing

 2. Financiële transacties in het kader van de website worden behandeld via een beveiligde betaalpagina hosted by AVQuest of Realex Payments. Persoonsgegevens worden enkel gedeeld voor zover noodzakelijk om de betaling te voltooien. Indien uw betaling wordt uitgevoerd in de omgeving van dergelijke betalingstussenpersoon, zal de Privacy Policy van dergelijke tussenpersoon van toepassing zijn.

 3. Indien u een klant bent van ons kan het zijn dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers waarmee we gecontracteerd hebben om u diensten aan te bieden. Indien u een leverancier bent van ons kan het zijn dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan onze klanten om u te contacteren.

 4. Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen uw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

 5. Wij verstrekken persoonsgegevens aan AVQuest. Onze website maakt evenwel gebruik van sociale media plugins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale media kanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale mediakanalen. Deze sociale mediakanalen zijn Facebook en Twitter. Indien op u dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.

 6. Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):

  • Facebook: http://facebook.com/about/privacy;

  • Twitter: http://twitter.com/privacy;

Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Wij verzekeren dat een doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land zal gebeuren met inachtneming van de nodige garanties.

 2. AVQuest is PCI DSS compliant.

 3. U gaat akkoord met de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land.

Cookies

 1. Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookie policy: Cookie policy

Aanpassingen aan de privacy policy

 1. Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de website.