Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
Tres BVBA
Be-Housing
Ezeldijk 14, bus 1
3290 Diest
info@be-housing.be
013/29 62 15
OND. 0881.306.465

 1. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden - die van tijd tot tijd zullen worden aangepast - hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (via onze leveranciers) online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina's te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hier mee akkoord gaat.

 2. Privacy

  1. Be-housing.be neemt hoge ethische richtlijnen in acht en respecteert uw privacy. Voor meer informatie kunt u onze privacy policy lezen.

 3. Betaling

  1. Elke reservatie is onmiddellijk en contant betaalbaar op het moment van de reservatie, behoudens afwijkend beding expliciet opgenomen in de overeenkomst of offerte.

  2. Bij gebrek aan onmiddellijke betaling van de reservatie dan wel van factuur op de vervaldag wordt bij de Klant die een particulier is een eerste maal kosteloos aangemaand. Bij niet betaling 14 kalenderdagen na ontvangst van deze eerste aanmaning wordt er van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd van 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding in zoverre ze uitdrukkelijk bepaald is, waarvan het bedrag niet hoger mag zijn dan:

   a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

   b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

   c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is als schadebeding.

  3. Bij gebrek aan onmiddellijke betaling van de reservatie dan wel van factuur op de vervaldag wordt bij die Klant die een Bedrijf is van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd van 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 75 EUROS) als schadebeding.

  4. De Klant zal geen aanspraak maken op kortingen op de prijs, noch enig retentierecht of verrekening op de betaling van facturen en/of reservaties, tenzij specifiek overeengekomen.

  5. Be-Housing behoudt zich het recht voor zonder verwittiging of ingebrekestelling haar prestaties op te schorten ingeval van een onbetaald gebleven reservatie en/of factuur, tevens indien dit prestaties en/of huurovereenkomsten betreft die nog aan het lopen zijn. Be-Housing behoudt zich het recht voor om alle goederen die zich in de flats bevinden te weerhouden tot nadere waarborg van de betaling van de verschuldigde bedragen en de toegang tot de gehuurde flat(s) te ontzeggen.

 4. Aangeboden diensten

  1. Be-Housing zal haar diensten steeds naar best vermogen trachten uit te voeren.

  2. Door een reservatie te maken in één van de Be-Housing residenties, gaat U een huurcontract aan met Be-Housing. Be-Housing biedt kamergerelateerde logies en vakantiewoningen aan, dewelke aangemeld of erkend zijn bij of door Toerisme Vlaanderen.

  3. U huurt een kamer, studio of appartement steeds in de staat waarin het zich bevindt. Alle geafficheerde of geadverteerde foto’s zijn louter indicatief en kunnen geen rechten doen ontstaan.

 5. Annuleringsvoorwaarden

  Op de Overeenkomst tussen Be-Housing en de Klant kunnen verscheidene annulatievoorwaarden toepasselijk zijn, afhankelijk van het door de klant gekozen tarief:

  • Restitueerbaar tarief (Refundable rate):

   • U koos voor een flexibel tarief, dit impliceert dat u tot 24u voor aankomst kan annuleren zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. De betaalde reservatiewaarde zal integraal worden teruggestort indien deze reeds betaald werd. Bij een no show is 100% van de reservatiewaarde voor rekening van de Klant en zijn dus annulatiekosten verschuldigd ten belope van 100% van de prijs van de geannuleerde reservatie(s). Be-Housing is niet verantwoordelijk voor mogelijke wisselkoersverliezen.

  • Niet-restitueerbaar tarief (Non-Refundable rate):

   • U koos voor het goedkoopste tarief, maar dit impliceert dat geen flexibiliteit mogelijk is in de reservatie(s). Het volledige bedrag dient volledig vooruit betaald te zijn opdat uw boeking gegarandeerd kan worden. Bij annulatie, wijziging of no show bedragen de annulatiekosten 100% van de prijs van de geannuleerde reservatie(s).

 6. Energieverbruik

  1. Energieverbruik dat het in het contract vermelde voorschot overschrijdt, wordt in rekening gebracht. Het voorschot is een vast minimumbedrag dat in elk geval verschuldigd is en kan dus niet worden terugbetaald. Individueel verbruik wordt altijd aangerekend op basis van individuele meters, die op elk moment door beide partijen kunnen worden geraadpleegd.

 7. Annulaties, wijzigingen en/of bijboekingen

  1. Elke wijziging, bijboeking of annulatie dient steeds schriftelijk per mail doorgegeven te worden aan Be-Housing op het e-mailadres sales@be-housing.be. Deze aanpassingen zijn afhankelijk van beschikbaarheden en slechts definitief na schriftelijke bevestiging door Be-Housing. Prijsaanpassingen zijn mogelijk rekening houdende met het op dat moment gangbare tarief.

  2. Het vroegtijdig verlaten van het gehuurde appartement door de huurder ontslaat deze niet van zijn contractuele verplichtingen.

 8. Creditcards

  1. Houdt u er rekening mee dat bij de aanvaarding van uw boeking door Be-Housing het verschuldigde bedrag dadelijk op uw creditcard zal worden aangerekend.

  2. De klant dient bij het inchecken de credit card te vertonen die gebruikt werd voor het maken van de reservatie. Zo de klant niet in de mogelijkheid is deze credit card te vertonen of niet de titularis is van deze credit card dient een authorisatieformulier ingevuld te worden door de rechtmatige titularis van de credit card. Indien noch de credit card waarmee de boeking gemaakt is, noch een authorisatieformulier aanwezig is, behoudt Be-Housing zich het recht voor een betaling in cash te vragen van de reservatie(s) en de eerdere aanrekening terug te storten.

  3. Wij gebruiken de Secure Socket Layer (SSL)-technologie om uw creditcardinformatie te beveiligen en te versleutelen bij het versturen van de gegevens.

  4. Bij creditcardfraude of niet-geautoriseerd gebruik van uw creditcard door een derde partij dragen de meeste banken en creditcardorganisaties het risico en zij zullen alle kosten dekken die door een dergelijk(e) fraude of misbruik optreden. Om schadeloos gesteld te worden dient u de fraude aan uw creditcardmaatschappij te melden (volgens de door hen vereiste procedures en meldingsregels) en ons per direct op de hoogte te stellen via e-mail. (sales@be-housing.be).

 9. In- en uitchecken

  1. Inchecken zal mogelijk zijn vanaf 16u op aankomstdatum. Indien U echter vroeger wenst in te checken kan u tegen betaling een early check-in vanaf 11u aanvragen, afhankelijk van beschikbaarheid en slechts gegarandeerd na betaling.

  2. Uitchecken dient te gebeuren voor 10u op vertrekdatum. Indien een latere check-out gewenst is kan u tegen betaling een late check-out (tot 13u of tot 19u) aanvragen, afhankelijk van beschikbaarheid en slechts gegarandeerd na betaling.

  3. Indien de sleutels om 10u op vertrekdatum niet tegen afzonderlijke kwijting teruggebracht zijn en indien het appartement niet opnieuw verhuurd is, zal de verhuurder het recht hebben om het contract te verlengen met een zelfde periode als de basisperiode van het contract.
   Indien de sleutels op dat moment niet tegen afzonderlijke kwijting teruggebracht zijn en het appartement wel opnieuw verhuurd is, behoudt de verhuurder zich het recht voor om het appartement vrij te maken en alle eigendom van de huurder uit het appartement te halen. In dit laatste geval zal er ter dekking van de hierbij komende kosten ten laste van de huurder een vast bedrag aangerekend worden van 250,00EUROS.

  4. Het voortijdig verlaten van het gehuurde appartement door de huurder voor het verstrijken van de geboekte vertrekdatum, ontslaat de Klant niet van zijn contractuele verplichtingen. Be-Housing is in dit geval gerechtigd de resterende overnachtingen incl. de gereserveerde faciliteiten integraal aan te rekenen.

 10. Verplichtingen door de klant

  1. De klant moet van het gehuurde goed gebruik maken als een goed huisvader. Dit betekent o.m. dat het dat het huishoudelijk reglement moet gerespecteerd worden, dat de huurder bij vertrek de flat in goede staat moet achterlaten (bij ingebreke blijven zullen de kosten voor extra schoonmaken en herstellingen of verven van de waarborgsom afgehouden worden) en dat beschadigingen onmiddellijk aan de Residence manager gemeld moeten worden.

  2. Het is de klant in elk geval verboden ontvlambare, explosieve of gevaarlijke vloeistoffen of producten binnen te brengen in de Be-Housing residenties, alsook om aanpassingen te doen aan bestaande installaties, materialen of meubels.

  3. Roken is verboden in de appartementen en in het gebouw, dit geldt ook voor het balkon, de parkeerplaats, uit het raam enz. Bij overtreding van deze regel kan een rookvergoeding van 250 euro in rekening worden gebracht.

  4. Bij overlast tussen 22.00 en 06.00 uur krijgt de klant eerst een waarschuwing. Als deze waarschuwing wordt genegeerd, kan een bedrag van 150 euro in rekening worden gebracht.

  5. De elektrische voorzieningen mogen geenszins overbelast worden en brandbestrijdingsvoorzieningen mogen niet misbruikt worden.

  6. De Klant huurt een gemeubelde flat – tweede verblijf – en dit voor een beperkte duur. De Overeenkomst kan nooit onderworpen worden aan de huurwetgeving betreffende hoofdverblijfplaats. Het is de Klant niet toegestaan domicilie te nemen op de gehuurde flat, tenzij anders schriftelijk bedongen.

  7. Het per reserveringsbevestiging overeengekomen aantal personen mag niet zonder overleg met Be-Housing worden overschreden. Be-Housing is gerechtigd bij onaangekondigde overschrijding van het aantal huurders of bij kennelijk wangedrag de huurders de toegang tot de flat te ontzeggen dan wel om de tarieven aan te passen aan het werkelijk aantal gebruikers.

  8. Geen huisdieren zijn toegelaten behoudens bij schriftelijk akkoord van Be-Housing.

  9. Voor internetgebruik geldt een fair use policy.

 11. Aansprakelijkheid en verzekering

  1. Afhankelijk van de beperkingen, zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald, of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw reservering zoals uiteengezet in de bevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan).

  2. Ingeval van waterschade of brand zijn de goederen van de huurder verzekerd voor een totaal bedrag van 2500,00EUROS. Indien dit bedrag niet afdoende is gezien een eventuele grote hoeveelheid aan waardevolle spollen raden wij de huurder aan het bijkomende huurrisico te verzekeren tegen brand-, waterschade en glasbreuk.

  3. Be-Housing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, berokkend door of aan huurders van een flat, door welke oorzaak de schade of het letsel ook is ontstaan. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die door zijn schuld tijdens de huurperiode is ontstaan. Be-Housing is niet aansprakelijk voor diefstal in de gehuurde lokalen of op het terrein geparkeerde voertuigen, noch hun inhoud. Het is aangeraden een reis- of diefstalverzekering af te sluiten indien men met waardevolle spullen reist.

 12. Klachten

  1. In geval van klachten of defecte apparatuur dient de huurder direct contact op te nemen met de residence manager die het mankement zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk zal proberen te verhelpen. Indien in de flat een televisietoestel, vaatwasmachine of andere elektrische of sanitaire toestellen voorzien zijn die defect raken tijdens of kort voor het verblijf van de huurder, zal deze huurder in geen geval schadevergoeding of vermindering van de huurprijs kunnen bedingen. Het interieur voldoet aan de door ons gestelde normen, huurders kunnen hierover geen klacht indien.

  2. Klachten met betrekking tot de schoonmaak dienen direct na aankomst kenbaar gemaakt te worden. Mocht uw klacht desondanks niet naar tevredenheid worden verholpen, dan dient u contact met onze diensten op te nemen uiterlijk binnen de 2 dagen na de vaststelling van de klacht.

  3. Alle klachten van welkdanige aard ook, dienen ons per aangetekende brief ter kennis worden gebracht binnen de twee dagen na de vaststellling van het aan de grond van de klacht liggende feit en uiterlijk binnen de 7 dagen na vertrekdatum. Na afloop van deze termijn is protest niet meer ontvankelijk en wordt als niet-bestaande beschouwd. Indien u zich niet aan deze regels en termijnen houdt, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden.

 13. Derde partij

  1. Be-Housing treedt in de in 12.2 en 12.3 bepaalde gevallen op als dienstverlener voor het maken van reservaties voor 3e partij exploitanten. Be-Housing stelt in die gevallen zijn platform louter ter beschikking en treedt niet op als contractpartij. Be-Housing kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten in inhoud of foto’s. Be-Housing is evenmin partij bij de gemaakte reservaties.

  2. Voor de volgende residenties komt uw contract tot stand met Behoc NV.

   1. Ambassador Suites Antwerpen

   2. Condo Gardens Antwerpen

   3. City Apartments Antwerpen

   4. Budget Flats Antwerpen

  3. Voor de volgende residenties komt uw contract tot stand met Wess BVBA:

   1. Value Stay Brugge

   2. Value Stay Brussels Expo

   3. Value Stay Blankenberge

   4. Value Stay Menen

  4. Be-Housing kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor dienstverlening door Behoc of Wess.

Algemene voorwaarden huur tweede verblijf

Huisregelement Condo Gardens Brussels